Felhasználási feltételek

A Helmond Kft..-nek a Last Minute Utak oldalain az Ön részére nyújtott szolgáltatásokra a következőkben részletezett Felhasználásifeltételek vonatkoznak. A Helmond Kft.. fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek előzetes értesítés nélküli módosítására. A Felhasználásifeltételek aktuális változata a Last Minute Utak alján található, "Felhasználási feltételek" feliratú linkre történő kattintással érhető el. A Last Minute Utak oldalain történő böngészés egyben jelenti azt is, hogy Ön egyetért és elfogadja a Felhasználási feltételeket. Amennyiben a Felhasználási feltételeket nem fogadja el, kérjük ne használja a Last Minute Utakt.

A szolgáltatásokat és információkat magánjellegű, nem kereskedelmi célú felhasználásra tesszük közzé. Nem áll jogában módosítani, másolni, terjeszteni, megjeleníteni, előadni, újra előállítani, közzétenni, átruházni vagy eladni a Last Minute Utak oldalain megszerzett információtvagy szolgáltatást. A Last Minute Utak oldalain szereplő nevek, logók, grafikák,tájékoztatók, és egyéb információs anyagok szerzői jogi védelem alattállnak.

A Helmond Kft.. ingyenesen bocsátja használatra aLast Minute Utak oldalain található információkat és szolgáltatásokat. AHelmond Kft.. nem tehető felelőssé a Last Minute Utak oldalain fellelhetőinformációk használatából, végrehajtásából, vagy valamilyen információhiányából, az információval - vagy annak hiányával - kapcsolatosan keletkezőközvetlen vagy közvetett kárért. A Helmond Kft.. minden, a fellelhetőinformációból eredő kárért kizárja a felelősségét.

A Helmond Kft.. nem tartozik felelősséggel azokértaz esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyeka weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nemmegfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történőilletéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbításikésedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagymás hasonló okból származnak.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatások keretében megjelenítettinformációk pontatlanságokat vagy hibákat tartalmaznak. A Last Minute Utakonelérhető információk rendszeresen módosulnak. A Helmond Kft.. fenntartjaa jogot a felfedezett hibák - a felfedező személyétől függetlenül -előzetes figyelmeztetés nélkül történő helyesbítésére.

A Start Utazási Iroda által forgalmazott utazásokkal kapcsolatoskötelezettségeit kizárólag csak a velük kapcsolatos szerződés határozzameg. Ezeket a szerződéseket semmilyen, a Last Minute Utak oldalain találhatóanyag, információ, katalógus adat, részletezés nem befolyásolja. A Helmond Kft.. mindent megtesz azért, hogy a Last Minute Utakon található anyagok,vagy szolgáltatások bemutatásai pontosak és teljes körűek legyenek,de azok tényleges pontosságáért és teljes körűségéért nem szavatol.A Helmond Kft.. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjaa Last Minute Utak oldalain található anyagokat és szolgáltatásokat, vagya bennük részletezett termékeket és árakat. Előfordulhat, hogy a Last Minute Utak oldalain fellelhető anyagok és szolgáltatások bemutatása esetenkéntelavultnak bizonyul - például továbbra is szerepel olyan utazás az adatbázisban,amelyre a szabad helyek elfogytak. A Helmond Kft.. mindent megtesz,de nem vállal kötelezettséget ezek frissességére. A Helmond Kft..természetesen mindent megtesz érte, de nem vállal felelősséget azért,hogy az oldalon megjelentetett információk tökéletesen kielégítik azÖn elvárásait és várakozásait.

Ha egy szolgáltatás fiók megnyitását igényli, a vonatkozó regisztrációsűrlap kérdései szerint kérjük, hogy aktuális teljes és pontos adatokmegadásával hajtsa végre a regisztrálást. A Helmond Kft.. a Last Minute Utak szolgáltatásainak használata, illetve a regisztráció során tudomásárajutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekűadatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseiszerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja, ezzelhozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Helmond Kft.. - az ügyletjellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.A Helmond Kft.. az így tudomására jutott adatokat nem adja el, nemteszi nyilvánosság vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé.

A fiókja jelszalvának és a fiók titkosságának megőrzéséért Ön viseli a kizárólagos felelősséget. Kérjük, azonnal értesítse a Helmond Kft.-t fiókja esetleges illetéktelen személy általi használatáról vagy a biztonságon esett egyéb sérelemről. A Helmond Kft.. nem felel azért, ha harmadik fél a szerverén tárolt esetleges személyes anyagokhoz hozzáfér, illetve ha harmadik fél a kommunikációs csatornába belépve, vagy a szerver feltörésével a tárolt anyagokat megváltoztatja.

A fiók tulajdonosának engedélye híján nem használhatjafel más személy fiókját. A szolgáltatások használatának feltétele, hogya szolgáltatásokat semmilyen törvényellenes vagy a jelen feltételekés figyelmeztetések által tiltott célra ne használja. Semmiféle olyanmódon nem használhatja a szolgáltatásokat, amely sérülést, működésizavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna a Last Minute Utak valamelykiszolgálójában, vagy amely harmadik felet akadályozna a szolgáltatásokhasználatában és élvezetében.

A Helmond Kft.. fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megvonja az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogát. A Helmond Kft.. fenntartja magának a jogot, hogy a szerveren tárolt személyes beállításokat és ingyenesen használatra bocsátott szolgáltatások keretei között tárolt adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül törölje. Az ilyen adatok elvesztéséből származó károkért történő kártérítés lehetőségét a Helmond Kft.. kizárja.

A Helmond Kft.. a Last Minute Utak oldalon szerepelnekkülső oldalakra vonatkozó linkek. A külső linkek nem tartoznak a Helmond Kft.. szerkesztése alá, a Helmond Kft.. nem vállal felelősségetezek frissítéséért, tartalmáért, vagy ezeken elhelyezett linkek hivatkozásaiért.A linkek elhelyezése a Last Minute Utak oldalain nem jelenti automatikusan,hogy a Helmond Kft.. egyetért a külső linkek tartalmával, az azokonszereplő tartalom következtében felelőssége nem keletkezhet.

A foglalással kapcsolatos részletes információk megismeréséhezkérjük olvassa el figyelmesen az online foglalással kapcsolatos tudnivalókat.Az online foglalással kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a foglalásiűrlapon is.

A Last Minute Utak oldalain megjelenített utazási ajánlatoknem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A foglalási űrlap kitöltésével,személyesen, telefonon vagy levélben megadott, a foglalás szándékárautaló nyilatkozat nem hoz létre utazási szerződés. Az utazási az utasés az utazás szervező között szerződés a foglalásra küldött/adott visszaigazolásalapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint azutazási díj előlegének megfizetése után jön létre.

A visszaigazolás után történő előleg fizetése minden esetben megrendelésnek minősül, a visszaigazolásban megjelöltek és az utazásszervező utazási feltételei szerint. A szerződés létrejöttét nem befolyásolja, hogy utazási szerződést aláírva visszajuttatta-e a Start Utazási Iroda részére. Az utazási szerződés felmondására az utazásszervezőnek az adott útra vonatkozó utazási feltételei irányadóak.